Stillingsannonce_FregattenJylland_grey[1].jpg

Job og stillingsbeskrivelse økonomiansvarlig

Version 2.0/LHO

D.S.I. Fregatten Jylland

Fregatten Jylland er et fantastisk skib og en stor kulturhistorisk attraktion.
Formålet er at bevare og vedligeholde Fregatten Jylland, drive Fregatten Jyllands museum
og derigennem sikre kommende generationers mulighed for at forstå, hvorledes livet var
ombord i de store træskibes tid. Museet skal i det væsentligste omfatte marinehistorie og
nyere dansk træskibsbygning. Institutionen kan erhverve andre historiske skibe eller
bygge replika af disse.

Vi driver museumsbutik og træskibsværft på institutionens område. Institutionens midler
søges tilvejebragt gennem medlemskontingenter, entré, salgs- havne- og værftsindtægter,
offentlige tilskud, donationer, testamentariske gaver, indsamlinger og lignende.
Institutionens midler anbringes i overensstemmelse med de, til enhver tid af
Justitsministeriet, fastsatte regler om anbringelse af midler under offentlig styrelse eller
offentlige tilsyn. Institutionen blev stiftet 30. marts 1979.

Fregatten Jylland er bygget til krig, været kongeskib, solgt og købt tilbage, huset
lejrskolebørn i København og har fundet sin plads i Ebeltoft, hvor ansatte og frivillige
omkring skibet formidler dets historie.

Det er et levende skib, der løbende vedligeholdes af smed, skibstømrer og maler. Det
besøges af mere end 80.000 gæster og vi vil også sætte vores præg på fremtiden.
På Fregatten Jylland vil vi udvikle oplevelserne og formidle skibets mange funktioner
gennem tiden. Vi er på samme tid et historisk klenodie og en attraktion, der skal forny sig
og tilpasse sig markedet.

Skibstømrernes færdigheder er anerkendte og kom senest til udtryk gennem
konstruktionen af ”The Island”, der som en del af Aarhus2017 blev ”søsat”
Sankthansaften.

Udfordringen for Fregatten Jylland er blandt andet at forstå og tilpasse sig til de nye
markedskrav og være en del af en regional udvikling med internationale perspektiver.
Nye samarbejder, service og høj kvalitet er derfor en forudsætning for, at Fregatten Jylland
kan fortsætte sin positive udvikling.

Vi har en aktiv bestyrelse, der på årets fire ordinære bestyrelsesmøder arbejder med og
sætter retning for Fregattens strategiske og økonomiske udvikling.
Den daglige ledelse udgøres af direktøren i et tæt samarbejde med projektchef og
økonomiansvarlig. Det er hovedopgaven er at sikre fremdrift og økonomisk styring i
henhold til bestyrelsens strategiplan og øvrige beslutninger.

Direktør

Direktøren har det overordnede og samlede ansvar for virksomheden Fregatten Jylland
med reference til bestyrelsen og det af bestyrelsen nedsatte forretningsudvalg.


Projektchef

Projektchefen har ansvaret for følgende delområder:
• Den samlede vedligeholdelse af Fregatten Jylland, herunder tørdok, rig og skrog
indenfor den fastsatte tidsplan og aftalte økonomi
• Design og opbygning af udstillinger
• Intern og ekstern rådgivning i forbindelse med arbejde for fremmed regning
• Opsyn med bygninger og tekniske installationer
• Kalkulere og prissætte arbejdsopgaver
• Sikrer at alle sikkerhedsforskrifter er implementeret og overholdes
Projektchefen har ledelses- og personaleansvar for medarbejdere tilknyttet værftet.


Økonomiansvarlig

Den økonomiansvarliges opgaver er blandt andet:
• Selvstændig Bogføring, lønadministration, økonomistyring og regnskab
• IT og administrative støttefunktioner
• Personaleforhold generelt (HR)
• Butikken med turistkontor, herunder indretning og indkøb
• Arrangementsbooking
Den økonomiansvarlige har personaleansvaret for medarbejdere tilknyttet
økonomiafdelingen og butikken.


Dig som økonomiansvarlig

Du skal, som vores økonomiansvarlige have lyst og evner til at arbejde med både
rutineopgaver, analyser og udvikling indenfor er bredt felt af områder, hvor bogføring,
lønadministration, økonomistyring og regnskab er de væsentligste hovedopgaver.
Du skal have erfaring dokumenteret erfaring med økonomistyring (3-5 år) og gerne fra en
oplevelsesøkonomisk eller projektorienteret virksomhed med 15-25 ansatte.
Du kan sætte dig ind i nye problemstillinger og på tværs af organisationen skabe de
rigtige løsninger.

Din stil er inkluderende og motiverende og du evner at kommunikere på alle niveauer –
eksternt og internt og gerne også på engelsk.

På sigt skal vi have opgraderet vores Navision IT platform. Det forventes i den
forbindelse, at du får en væsentlige rolle i det projekt.
Løn mv.
Løn aftales individuelt med baggrund i dine kvalifikationer og erfaring.
Du kan blive omfattet af vores sundhedsforsikring, hvis ønsket.

Tidsplan

17.08 kl. 12 Ansøgningsfrist
                     Ansøgning inkl. bilag mailes til lars@fregatten-jylland.dk mærket ’Økonomiansvarlig’.
22.08 1. samtale for udvalgte kandidater
23.08 Personprofil udarbejdes. Alle kandidater får besked om de skal til anden samtale eller ikke.
25.08 2. samtale
01.10 Forventet tiltrædelse


Spørgsmål kan rettes til direktør Lars H. Olsen på mail lars@fregatten-jylland.dk eller på telefon 61 22 58 62.
Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt indtil andet aftales.
Se meget mere om Fregatten Jylland og de oplevelser vi tilbyder vores gæster på
www.fregatten-jylland.dk og sociale medier.